Långtids-EKG

Långtids-EKG, 24-72 timmar.

 

Syfte:

Vid misstanke om rytmrubbning i hjärtat kan man med denna undersökning registrera varje hjärtslag under en längre period, vanligtvis under 24 timmar. Vid frågeställning paroxysmalt förmaksflimmer eller mer sällsynta besvär utförs även längre registreringar under 48 eller 72 timmar.

 

Indikationer:

  • Syncope-attacker, svimningskänsla eller yrsel där kardiell genes kan misstänkas.
  • Vid arytmikänsla såsom vid hög, låg eller oregelbunden puls.

 

Utförande:

Elektroderna placeras så att såväl hjärtats förmaks- som kammaraktivitet blir väl synlig på EKG:t. Under tiden som registreringen pågår ska patienten anteckna om och när hen har några symtom så att man därefter kan matcha symtomen med eventuella rytmrubbningar på EKG:t. Patienten ska leva som vanligt och om möjligt utsätta sig för sådana situationer som brukar utlösa symtomen. Efter registreringstiden kopplas EKG:t bort från patienten och data analyseras.

 

Förberedelser för patienten:

Inga.

 

Tidsåtgång för patienten hos oss:

Cirka 30 minuter.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor kring långtids-EKG, 24-72 timmar.