Kärlultraljud (artärer och vener)

Kärlultraljud (artärer och vener).

 

Ultraljud av halsartärer (Carotis).

 

Syfte:

Undersökningen utförs för att påvisa och gradera ev. stenoser / ocklusioner i halskärlen. Oftast rör det sig om patienter med symtom tydande på cerebral emboli (TIA, amaurosis fugax eller minor stroke). Förutom undersökning av karotisartärer omfattar undersökningen registrering från vertebralisartärer och i vissa fall även subclavia-kärl.

 

Indikationer:

  • Utredning av potentiell embolikälla hos patienter med symtom talande för cerebrovaskulär sjukdom.
  • Påvisande av signifikant stenos i carotis interna hos patienter med blåsljud på halsen.
  • Påvisande av stenos / ocklusion i subclavia-kärl hos patienter med symtom från armen eller CNS-symtom och misstänkt "steal-syndrom".

 

Förberedelser för patienten:

Inga.

 

Tidsåtgång för patienten:

Cirka 45 minuter.


Duplexundersökning av artärer.

 

Syfte:

Undersökningen utförs för att bedöma omfattning och placering av förträngningar i pulsådror. Med s k duplexteknik kan man dels få en bild av en perifer artär, dels bedöma flödesförhållandena i kärlet. Med hjälp av färgdopplerteknik kan man bedöma om det föreligger ett turbulent flöde i någon del av kärlavsnittet samt med hjälp av flödeshastighetsbestämning uppskatta graden av förträngning.

Undersökningen ska alltid föregås av perifer cirkulationsutredning (tå- och ankeltryckmätning) som förstahandsundersökning och utförs endast om denna är patologisk och vidare kontakt med kärlkirurg anses vara aktuell eller vid misstanke om aneurysm i iliaca-, femoralis- eller popliteakärl.

 

Indikationer:

  • Kartläggning av ocklusioner eller stenoser inför ställningstagande till kärlkirurgiskt ingrepp eller annan typ av kärlintervention.

 

Förberedelser för patienten:

Fasta minst fyra timmar för undersökning av kärl ovanför ljumsken (dock ej diabetiker).

 

Tidsåtgång för patienten:

Cirka 1 timme.


Duplexundersökning av vener - venös insufficiens.

 

Syfte:

Undersökningen visualiserar ytliga och djupa vener med ultraljudsteknik. Med dopplerteknik kan man bedöma och i viss mån kvantifiera ett eventuellt refluxflöde.

 

Indikationer:

  • Bedöma förekomst av venös klaffinsufficiens i vena femoralis, poplitea, tibialis posterior, saphena magna, saphena parva samt större perforantvener.

 

Förberedelser för patienten:

Inga.

 

Tidsåtgång för patienten:

Cirka 60-90 minuter.


Duplexundersökning av vener - djup ventrombos (DVT).

 

Syfte:

Undersökningen utförs för att påvisa ev. trombos i vena iliaca femoralis, poplitea och i vener på underbenet.

Ring för bokning av undersökning.

 

Indikationer

  • Misstänkt djup ventrombos.

 

Föreberedelser för patienten:

Inga.

 

Tidsåtgång för patienten

Cirka 30-60 minuter.


Kontakta oss gärna om du har frågor kring kärlultraljud (artärer och vener).